Algemene voorwaarden

Om de behandeling, consult of sessie die u wilt ondergaan zo prettig mogelijk te laten verlopen, hanteert Holistische praktijk SPEACE een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Holistische praktijk SPEACE ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

Laurien Welman handelend onder de naam van Holistische praktijk SPEACE is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 78452279.


Definities

 1. Holistische praktijk SPEACE, gevestigd te Haarlem en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer en/of cliënt.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling van honorarium en kosten jegens deelnemer werkzaamheden voor de deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaar


Informatieverstrekking

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak de deelnemer gevraagd naar voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en aanvullende informatie die van belang is voor de specifieke dienst waarvan de deelnemer gebruik wil maken.
 2. Voorafgaand aan de eerste behandeling, consult of sessie houdt de dienstverlener een intakegesprek met de deelnemer. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de medische en psychische informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de behandeling/sessie op een verantwoordelijke en veilige manier worden gegeven.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij verantwoordelijk om dit kenbaar te maken aan de dienstverlener.
 4. Alle informatie die de deelnemer tijdens het intakegesprek en de behandelingen, consulten of sessies aan de dienstverlener vertelt worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Tenzij de deelnemer hier schriftelijk toestemming voor geeft, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de deelnemer of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 5. Tijdens behandelingen, consulten of sessies bij Holistische praktijk SPEACE worden geen medische en/of psychische diagnoses gedaan. Indien tijdens een behandeling/sessie naar voren komt dat de deelnemer beter geholpen kan worden door een huisarts of specialist wordt verder afgezien van de behandeling, consult of sessie.

Deelnemersvereisten en uitvoering van de overeenkomst

 1. Deelnemers zullen enkel worden toegelaten tot een consult, sessie, behandeling of traject indien zij aan alle deelnamevereisten voldoen zoals besproken tijdens de intake. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om een deelnemer te weigeren.
 2. Dienstverlener voert het consult, sessie, behandeling of traject naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde. Deelnemer erkent dat het resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer en overige factoren. Deelnemer neemt 100% verantwoordelijkheid voor haar eigen resultaat.
 3. Om het maximale resultaat te behalen, toont deelnemer 100% commitment door het bijwonen van de afgesproken consulten, behandelingen en of sessies. Indien deelnemer hier niet aan kan voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt aan de dienstverlener.


Annulering, tarieven en betaling  

 1. Bij koorts en griepverschijnselen kan de afspraak niet doorgaan. Staat de deelnemer onder behandeling van een arts, specialist, psycholoog of psychiater overleg dan altijd met deze voordat uw een afspraak maakt.
 2. Gemaakte afspraken kunnen tot 48u voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde afspraken binnen een termijn van 48u of vergeten afspraken worden voor 50% in rekening gebracht.
 3. Betaling verloopt via een ‘betaalverzoek of contant en wordt direct na de behandeling, consult of sessie voldaan. In de praktijk kan niet worden gepind. In overleg kan een behandeling of een traject in termijnen worden betaald tegen een meerprijs.


Overmacht

 1. In geval van overmacht is dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen en overlijden.
 2. Indien dienstverlener de beloofde dienst niet geheel kan leveren heeft deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsverplichting komt dan te vervallen voor de dienst die niet meer geleverd zal worden.


Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een consult, behandeling, sessie of traject.
 4. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener aan deelnemer in rekening is gebracht in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 5. Deelnemer vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.


Verantwoordelijk

 1. Holistische Praktijk SPEACE is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijk bezittingen van de cliënt.
 2. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Holistische praktijk SPEACE niet aansprakelijk zal stellen bij eventuele voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling, consult, sessie of traject.


Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij dienstverlener. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Dienstverlener verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om het traject gebruiken voor persoonlijke doeleinden
 3. Materiaal uit het consult en/of traject mag niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van het consult, sessie, behandeling of traject op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener en het enkel eigen content uit opdrachten bevat.
 4. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 5. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 6. De tijdens de looptijd van het traject geleverde informatie en diensten blijven eigendom van dienstverlener. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal, waar hiertoe de mogelijkheid wordt gegeven, op te slaan.


Klachten

 1. Deelnemer is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of content binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Zij streeft ernaar de klacht binnen 48u te beantwoorden.
 2. Indien een deelnemer een klacht heeft betreffende een andere deelnemer dient dit te allen tijde eerst met dienstverlener besproken te worden
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling over te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.